početna strana Kontakt sa građanima Šta je sporazum o priznanju krivice?
PDF Štampa

Šta je sporazum o priznanju krivice?

Ovaj institut relativno je nov u zakonodavstvu Srbije
Moguć je samo za krivična dela za koja je propisana kazna do 12 godina zatvora.
Element sporazuma ne može biti obavezivanje okrivljenog da svedoči protiv drugog okrivljenog.
Institut sporazumnog priznanja krivice omogućuje da tužilac i osumnjičeno ili optuženo lice sve do završetka prvog ročišta za održavanje glavnog pretresa mogu pregovarati o uslovima za sporazumno priznanje krivice. Ukoliko se sklopi sporazum o uslovima priznanja krivice, osumnjičeni, odnosno optuženi, potpisuju sporazum u kojem se definiše da će optuženi priznati krivicu, a da će, zauzvrat, sudu biti predložen raspon kazne oko kojeg se usaglase optužba i odbrana, a koji, u nekim slučajevima, može biti i ispod zakonom propisanog minimuma za izvršeno krivično delo, kao i druge obaveze optuženog
Sud prihvata sporazum samo ako u prilog krivici osim priznanja postoje i drugi dokazi. Tada se prihvata i kazna o kojoj su se sporazumeli tužilac i okrivljeni.

Protiv odluke kojom se prihvata sporazum žalbu može da izjavi oštećeni i tek kada o toj žalbi reši vanraspravno veće suda sporazum proizvodi pravno dejstvo.
Ovim su okrivljeni i tužilac motivisani da vode računa i o interesima žrtve krivičnog dela, pre svega o obeštećenju, što je humano i pravično.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .